Objavljeni rezultati europskog istraživanja o kvaliteti vode: 95 posto lokacija za kupanje u Hrvatskoj odlične je ili zadovoljavajuće kvalitete

Voda za kupanje s mora je kvalitetnija od one s kopna...

Plaža-Uvala na Pelješcu

Informacije o kvaliteti vode za kupanje u cijeloj EU objavila je Europska agencija za okoliš (EEA). Obrađena je kvaliteta 22 tisuće mjesta za kupanje u 2017., a izvještaj je objavljen krajem svibnja 2018.

U istraživanje o kvaliteti voda za kupanje bilo je uključeno svih 28 zemalja članica EU, pa tako i Hrvatska, a rezultati su pokazali da je kvaliteta 95% uzoraka uzetih u Hrvatskoj odlične ili zadovoljavajuće kvalitete.

Voda za kupanje s mora je kvalitetnija od one s kopna. Odlični i zadovoljavajući rezultati zabilježeni su 96,9% uzetih uzoraka morske vode, a svega 29,6% voda s kopna davalo je odlične i zadovoljavajuće rezultate.

Uspoređujući kvalitetu vode za kupanje s prethodnim godinama, primjećuje se blagi pad kvalitete vodeza kupanje u Hrvatskoj. 2014. je 96,5 % ukupnih uzoraka pokazivalo odlične i zadovoljavajuće rezultate, 2016. – 96,2%, a 2017.- 95,1%.

Gledajući na razini cijele EU kvaliteta vode za kupanje raste. Raste broj uzoraka odlične kvalitete vode. Tako je 2013. godine odlična kvaliteta zabilježena na 82,6 posto uzoraka, a zadovoljavajuća na 12,3 posto, dok je 2017. godine odlična kvaliteta vode za kupanje bila u 85 posto uzoraka, a zadovoljavajuća kod 11 posto.

Što se tiče odlične kvalitete voda za kupanje, Hrvatska je na šestom mjestu. Najkvalitetniju vodu ima Luxembourg, potom Malta, Cipar, Grčka, pa Austrija. Najlošija kvaliteta vode za kupanje prema ovom istraživanju je u Bugarskoj. Čišće more od Hrvatske imaju Malta, Cipar i Grčka.

Istraživanje je provedeno tako da se na svakoj od lokacija uzelo desetak uzoraka vode, većina tijekom sezone kupanja koja se za morske plaže računa od 1. lipnja do 5. listopada, a za kupališta u unutrašnjosti od 1. lipnja do 15. rujna. Uzorci su se testirali na bakterije poput Escherichije coli, koje su indikator prisustva kanalizacije i otpadnih voda na kupalištima.

T.H.