PHB: PROGLAS HRVATSKOMU NARODU…

Poticajna skupina za osnivanje„Pokreta za hrvatsku budućnost“...

Poticajna skupina za osnivanje„Pokreta za hrvatsku budućnost“

Poticajna skupina za osnivanje„Pokreta za hrvatsku budućnost“ (PHB)
Polazeći…
– od slobode i odgovornosti svih državljana Republike Hrvatske za stanje i budućnost
hrvatskoga naroda, društva i države;
– od činjenice da je hrvatski narod u svojoj državi suvèren i da je njegovo pravo u pluralnome
društvu biti vjerodostojno zastupljen u svim tijelima javne vlasti;
– od ocjene da su u Republici Hrvatskoj iscrpljeni i kompromitirani dosadašnji model i praksa
političkoga i ekonomskoga upravljanja, koji vode daljnjemu odumiranju, iseljavanju i gubitku
dostojanstva hrvatskoga naroda te ugrožavaju smisao i svrhu hrvatske države;
– od svijesti o potrebi za novim oblikom reprezentativnosti hrvatskih državljana, od kojih
mnogi u postojećim strankama nemaju svoje vjerodostojne predstavnike i zastupnike;
– od potrebe da se na svim razinama vlasti te u javnosti u prvi plan stave problemska čvorišta i utvrde osnove na kojima će Hrvatska u 21. stoljeću napredovati, a ne nazadovati;

Poticajna skupina za osnivanje„Pokreta za hrvatsku budućnost“ (PHB)

poziva i ohrabruje hrvatske državljane i skupine građana kao zametke budućih podružnica da se u stvaranje PHB-a uključe ako prihvaćaju ova načela i okvirne ciljeve:
1) mobilizirati hrvatske državljane na programu izlaska iz negativne spirale, radi stvaranja pravednijeg društva koje se tako razvija da svi, a osobito mladi, nalaze perspektivu života i razloge za ostanak;
2) zauzimati se za odbacivanje prakse opstruiranja i izigravanja većinske volje građana te
inzistirati na reformi izbornog i političkog sustava u duhu jačanja demokratske
zastupljenosti, odgovornosti biračima i funkcionalnosti tijela vlasti;
3) učvršćivati hrvatski identitet, dostojanstvo, čast i ponos, koji počivaju na tisućljetnoj
nacionalnoj povijesti, ideji hrvatskoga državnoga prava, osobito na oslobodilačkome Domovinskome ratu – sintezi najplemenitijih etičkih, političkih, vojnih i diplomatskih
stremljenja domovinske i iseljene Hrvatske;
4) nasuprot svim oblicima totalitarizama i njihovih recidiva inzistirati na osvjetljivanju
zamračene prošlosti (na „lustraciji“) te promicati objektivna i kritička znanstvena
istraživanja radi utvrđivanja nepobitnih činjenica i oblikovanja povijesnog pamćenja;
5) potvrđivati tradicijske vrjednote hrvatskoga naroda, koji kao cjelina u prostoru i
vremenu zajedno s ostalim europskim i inim narodima dijeli univerzalna načela dostojanstva čovjeka, slobode savjesti te zaštite ljudskih i manjinskih prava;

6) polaziti od činjenica da se europska kultura, duhovnost i pravni red temelje na kršćanskoj slici čovjeka i svijeta, na znanostima i iskustvima, te da Europa počiva na povijesno oblikovanim narodima koji kao takvi grade i čuvaju europsku uljudbu;
7) afirmirati potvrđene katoličke vrijednosti te u zajednička nastojanja uključiti druge
sastavnice hrvatskoga identiteta, sadržane u pozitivnim prinosima pravoslavlja, islama,
protestantizma, židovstva i sekularnih pokreta i strujanja;
8) utvrditi značaj obitelji i odlučno se zauzimati za kulturu života kao polazišta
demografske obnove, zaustavljanja iseljavanja i napučivanja opustjelih područja;
9) jačati odgoj i obrazovanje koji će razvijati sposobnost stjecanja potrebnih znanja,
kritičkog rasuđivanja, lučenja dobra od zla, razvitak svijesti o općeljudskim
vrjednotama i nacionalnoj baštini otvorenoj za nove spoznaje i domete;
10) razvijati svijest o važnosti struka, znanosti, kulture i umijeća, o dosezima digitalnoga
društva i treće tehnološke revolucije s perspektivom robotizacije i umjetne
inteligencije, te spoznaje o isplativosti, privlačnosti i nužnosti učenja, discipline, studiozna rada, inovativnosti i poduzetnosti;
11) razbijati monopole postkomunističkih gospodarsko-političkih sprega koje izigravaju
demokraciju i vladavinu prava, sprječavajući uistinu slobodno poduzetništvo i strana
ulaganja, reindustrijalizaciju te revitalizaciju sela i poljoprivrede;
12)zahtijevati reformu pravosuđa i uprave s ciljem jačanja zakonitosti i učinkovitosti
pravosudnih i upravnih tijela;

13)izboriti se za nultu stopu financiranja paradržavnoga sektora, za ukidanje sustava
parazitiranja na proračunskim sredstvima, podobnosti, korupcije i klijentelizma kako u državnoj upravi i diplomaciji, tako i u javnim poduzećima, te za znatno porezno rasterećenje realnoga gospodarstva;
14) uključivati u politiku, poslove i procese mlađe naraštaje, sposobne, kvalificirane i
čestite ljude – jamstvo opstanka i perspektive;
15) zauzimati se za optimalno iskorištavanje nacionalnih bogatstava, uravnoteženje razvoja, povezivanje gradova i ruralnih područja, turizma i poljoprivrede; za stavljanje financijsko-monetarnoga sektora u službu realnoga gospodarstva; za korelaciju znanosti i obrazovanja s tržištem rada; za prihvaćanje dosad zaobiđenih članaka Europske socijalne povelje kojima se štite prava zaposlenika i druga socijalna prava;
16)zauzimati se za reformu socijalnog, mirovinskog i zdravstvenog sustava, za minimalnu mirovinu dostojnu čovjeka, za veće izdvajanje za zdravstvo, zajamčenu žurnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu; za zaštitu žena i drugih ranjivih skupina; protiv dezintegracije i „zombizacije“ osoba i društva; protiv ovisnosti, rasula i destrukcije svih vrsta, osobito u sferi odgoja, kulture, javnoga morala i medija;
17)inzistirati na vanjskoj politici, koja, usred dinamičnih i neizvjesnih međunarodnih odnosa, samosvojno i kvalitetno definira te odlučno zastupa nacionalne interese;

18)zauzimati se za suradnju sa susjednim državama, posebice s Bosnom i Hercegovinom,
vođeni načelima obostranoga interesa i punopravnosti hrvatskoga kao konstitutivnoga naroda s drugim dvama narodima, sukladno konsocijacijskom načelu;
19)pokrenuti na novim osnovama povezivanje s hrvatskim iseljeništvom i hrvatskim manjinama radi jačanja zajedništva, čuvanja kulturnoga identiteta i stvaranja uvjeta za povratak onih koji to žele, te istodobno izraditi strategiju useljavanja pripadnika hrvatskoga i drugih naroda koji su voljni doći i integrirati se u hrvatsko društvo.
Poticajna skupina za osnivanje „Pokreta za hrvatsku budućnost“ obavlja predradnje za formiranje Inicijativnog odbora od zainteresiranih. Inicijativni odbor preuzet će sve u svoje ruke te će obaviti priprave za održavanje osnivačke skupštine istoimene stranke, koja će se registrirati sukladno hrvatskim propisima. O daljnjim koracima javnost će biti izviještena nakon ljetnog odmora. Svi zainteresirani mogu s Poticajnom skupinom komunicirati putem e-pošte Poticajne skupine (phb_2018@outlook.com).

U ime Poticajne skupine:
-Dr. sc. Ante Birin, povjesničar, Zagreb
-Zdravko Gavran, diplomat i publicist, Zagreb
-Nenad Piskač, književnik i novinar, Vukovo Selo
-Mate Šimić (tajnik), pravnik, Zagreb
Sadržaj i ciljeve Proglasa podupiru te uključivanje u planirane aktivnosti svima koji u
iznesenomu prepoznaju i svoja htijenja preporučuju:

Redni broj
Ime, prezime, odrednica Mjesto
1) Anja Šovagović-Despot, dramska umjetnica Zagreb
2) Dragan Despot, nacionalni dramski prvak Zagreb
3) Nikola Đuretić, književnik Zagreb
4) Tomas Frković, prof. tjelovježbe i biologije, magistar sociologije Buenos Aires
5) Dr. med. Luca Ivanda, spec. školske medicine Makarska
6) David Ivić, grafički dizajner Pazin
7) Ivanka Klarić, nezaposlena struč. spec. oec. projektni menadžer Zagreb

8) Prof. dr. Stipe Kutleša Zagreb
9) Mili Lozančić, um. časnik HV-a Zagreb
10) Vesna Maletić, SSS, službenica u mirovini Zagreb
11) Ivan Martinović, dipl. inž. strojarstva, umirovljenik Slavonski Brod
12) Stipe Mlinarić, vukovarski branitelj Vukovar
13) Dr. med. Vide Popović Split
14) Nikola Sutarić, student Zagreb
15) Prim. dr. sc. Ružica Šmalcelj Zagreb
16) Ivan Veljača, dipl. inž. Kaštela
17) Živko Zrilić, dipl. iur., brigadni general u m. Koprivnica

Poticajna skupina za osnivanje „Pokreta za hrvatsku budućnost“ (PHB)