Subota, 20. srpnja 2024.

Ne pitaj što Domovina može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za Domovinu

Poziv članova Biskupske konferencija BiH potpisnicima i svjedocima Daytonskog sporazuma (HR, EN, IT, DE)

Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 20. studenog 2020. u Sarajevu uputili su „Poziv potpisnicima i svjedocima Daytonskog sporazuma i svima zaduženima za njegovo provođenje u povodu njegove 25. obljetnice“ pod naslovom „Poradite konačno odlučnije na uspostavi pravednog mira”. Poziv prenosimo u cijelosti na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku, prenosi IKA…

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
______________________________________

P O Z I V
potpisnicima i svjedocima Daytonskog sporazuma
i svima zaduženima za njegovo provođenje
u povodu njegove 25. obljetnice

PORADITE KONAČNO ODLUČNIJE NA USPOSTAVI PRAVEDNOG MIRA

 1. Prošlo je 25 godina otkako je Međunarodna zajednica, predvođena SAD-om, nametnula trima narodima, i pripadnicima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini Opći okvirni sporazum za mir, poznatiji kao Daytonski sporazum. Taj je sporazum zaustavio višegodišnji rat, ali nije stvorio stabilan i pravedan mir.

Nije u praksi omogućio:

 • ravnopravnost među pripadnicima tri naroda i nacionalnih manjina na području cijele zemlje;
 • zagarantirani održivi povratak mnogim prognanim i izbjeglim ljudima;
 • nadoknadu uništene i opljačkane imovine brojnim građanima i vjerskim zajednicama u zemlji.

Nažalost, omogućio je da se tijekom svih ovih 25 godina održavaju i podržavaju međusobni sukobi – drugim sredstvima – osobito među političarima, pravnicima, predstavnicima medija te na području obrazovanja mladih generacija, s višestrukim pogubnim učincima po građane i cjelokupno društvo u našoj zemlji.

 1. Mi članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kao građani ove zemlje, smatramo svojom moralnom obvezom konstruktivno doprinositi općem dobru svih njenih žitelja.

A kao službeni predstavnici svih katolika u zemlji imamo i dodatnu dužnost izvršavati nalog, dobiven od svetog pape Ivana Pavla II. u Sarajevu 1997.:

 • propovijedati poštivanje svih bez izuzetka;
 • razvijati međusobno praštanje krivnji kao pretpostavku za rast uljuđenog življenja;
 • boriti se djelima ljubavi za suradnju na promaknuću zajedničkog općeg dobra;
 • dizati svoj proročki glas i ukazivati na nasilja;
 • prokazivati nepravde;
 • nazivati zlo pravim imenom;
 • svim zakonitim sredstvima braniti povjerene nam vjernike i zajednice – osobito od zastrašivanja i
 • ne dopuštati da nas zastraši ni jedna ovozemaljska vlast.

Također nam je dužnost „ustrajnim i temeljitim dijalogom održavati odnose s braćom pravoslavcima i s drugom braćom kršćanima“ te „susrete razumijevanja sa sljedbenicima islama“, drugih religija i uvjerenja, a sve u korist „izgrađivanja miroljubivog suživota u uzajamnom poštivanju pravâ svakoga pojedinca i svakoga naroda“.

Praksu javnog očitovanja, dosljedno smo provodili tijekom ratnih i poratnih godina. S obzirom na Daytonski mirovni sporazum, mi smo njegovim potpisnicima i svjedocima, u svom „Otvorenom pismu“ od 8. prosinca 1995. iznijeli i ove svoje bojazni:

„Ovaj mirovni sporazum… umjesto silno željena mira unosi novi nemir i nedoumice u pogledu povratka i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, u kojima su sadržana vjerska i etnička prava i slobode svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Kao biskupi katoličkih vjernika, o čijoj se budućnosti također radi u ovom sporazumu, s pravom očekujemo da se svi odgovorni faktori i institucije i međunarodni i domaći – koji su sudjelovali u kreiranju ovog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, odlučno obvežu na ispravljanje nepravdi i ostvarenje što pravednijeg mira za sve miroljubive stanovnike ove zemlje.“

 1. Sada, nakon 25 godina, sa žalošću i opravdanim negodovanjem moramo ustvrditi da se ovaj Sporazum, nažalost – kroza sve protekle godine – više koristio kao opravdanje i alibi za očuvanje i ozakonjenje raznih ranijih i novijih nepravdi, a mnogo manje za izgradnju istinskog, trajnog mira, utemeljenog na pravdi i jednakim pravima za sve.

Također, nakon svih ovih godina možemo ustvrditi sljedeće:

 • izostala je od domaćih i stranih dužnosnika, zaduženih za provođenje Sporazuma, nužno potrebna dostatna politička, pravna i materijalna pomoć povratku i održivom ostanku čak nekoliko stotina tisuća domaćih katolika – uglavnom pripadnika konstitutivnog (barem na papiru!) hrvatskog naroda;
 • skoro cijela katolička populacija u jednoj polovini zemlje – u entitetu Republika Srpska – je iskorijenjena, a u drugoj polovini, u entitetu Federacija BiH ona se kontinuirano smanjuje, poglavito zbog odlaska mladih iz zemlje pa i cijelih obitelji – najčešće zbog kriminala, korupcije, političkih sebičnih nadmudrivanja u zemlji i slabog vrednovanja stručnog rada.

Nazočnost međunarodnih predstavnika i institucija svih poratnih godina, zbog njihove nedovoljne učinkovitosti na planu napretka zemlje prema stabilnom miru i uključivanju u poželjne europske integracije, nužno nas tjera na pitanje: Što se kani s ovom zemljom, njezinim narodima i stanovnicima?

 1. I ovaj put, u ime općeprihvaćenih načela međunarodnih konvencija, tražimo – osobito od predstavnika država potpisnica i svjedoka Daytonskog sporazuma, da zajedno s domaćim političkim dužnosnicima – koji imaju presudnu ulogu u izgradnji dugotrajnog pravednog mira i poželjnog svekolikog razvoja naše zemlje – konačno odlučnije nego do sada – porade na pravednom i svrsishodnom unutarnjem uređenju zemlje. To uređenje treba biti po mjeri njena sva tri konstitutivna naroda, nacionalnih manjina i svakog njezinog građanina, a osobito onih, najslabijih i u ratu i poraću najoštećenijih! To uređenje mora pratiti donošenje pravednih zakona koji će osigurati stvarno poštivanje svih pojedinačnih i kolektivnih prava, bez mogućnosti dominacije jačega ili brojnijega, te omogućiti ispravljanje svih starih i sprječavanje novih nepravdi.

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini će i dalje nastojati – dosljedno i neumorno – ispunjavati svoj dužnost dobivenu od svoga Vrhovnog poglavara – pape i prije 25 godina dano obećanje – da će „pomagati u ostvarivanju svih konstruktivnih i provedivih rješenja u uspostavljanju istinskog mira na području naše Biskupske konferencije, tj. na području cijele Bosne i Hercegovine“.

U Sarajevu, 20. studenog 2020.

Vinko kardinal Puljić
nadbiskup metropolit vrhbosanski
predsjednik BK BiH, s.r.

Mons. Tomo Vukšić
nadbiskup koadjutor vrhbosanski
apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH

Mons. Franjo Komarica
biskup banjolučki, s.r.

Mons. Petar Palić
biskup mostarsko-duvanjski
apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, s.r.

Mons. Marko Semren
pomoćni biskup banjolučki, s.r.

Bishops’ Conference of Bosnia and Herzegovina
_________________________________________

C A L L
to the signatories and witnesses of the Dayton Agreement
and to all in charge of its implementation
on the occasion of its 25th anniversary

FINALLY WORK MORE DETERMINED TO ESTABLISH A RIGHTEOUS PEACE

 1. It has been 25 years since the International Community, led bythe USA, was imposed on three ethnic groups and members of national minorities in Bosnia and Herzegovina The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina better known as the Dayton Agreement. That agreement stopped the years-long war, but it did not create a stable and just peace.

In practice, it did not enable:

 • equality between members of three peoples and national minorities on the territory of the whole country;
 • guaranteed sustainable return to many persecuted persons and refugees;
 • compensation for destroyed and looted property to numerous citizens and religious communities in the country.

Unfortunately, during all these 25 years, it has enabled conflicts to be maintained and supported – by other means – especially among politicians, lawyers, media representatives and in the field of education of young generations, with multiple devastating effects on citizens and society in our country.

 1. We, the members of the Bishops’ Conference of Bosnia and Herzegovina, as citizens of this country, consider it our moral obligation to constructively contribute to the common good of all its inhabitants.

As the official representatives of all Catholics in the country, we have the additional duty to carry out the order, received from the Holy Pope John Paul II. in Sarajevo 1997:

 • to preach respect for all without exception;
 • to develop mutual forgiveness of faults as the presupposition for the growth of civilized living;
 • to fight with acts of love for cooperation in the promotion of the common good;
 • to raise our prophetic voice and denounce the violence;
 • to unmask injustices;
 • to call by its real name what is evil;
 • to defend the believers and communities entrusted to us with every legitimate means – especially from intimidation and
 • not to be intimidated by any earthly power.

It is also our duty to “through dialogue, pursued with perseverance and in depth, maintain relations with the Orthodox brothers and with other Christian brothers” and “meetings of understanding with followers of Islam”, other religions and beliefs, all in favor of “building peaceful coexistence in mutual respect for the rights of every individual and every people”.

We have consistently pursued the practice of public manifestation during the war and postwar years. With regard to the Dayton Peace Agreement, in our “Open Letter” of December 8, 1995, we also expressed the following concerns to its signatories and witnesses:

„This peace agreement… instead of the much-desired peace introduces new unrest and doubts regarding the return and protection of basic human rights and freedoms, which include religious and ethnic rights and freedoms of all inhabitants of Bosnia and Herzegovina. As bishops of the Catholic believers, whose future is also the subject of this agreement, we rightly expect that all responsible factors and institutions, international and domestic – who participated in the creation of this peace agreement for Bosnia and Herzegovina, will resolutely commit to correcting injustice and achieving as just a peace as possible for all the peace loving inhabitants of this country.”

 1. Now, after 25 years, we must state with grief and justified indignation that this Agreement, unfortunately – through all the past years – has been used more as a justification and alibi for preserving and legitimizing various past and new injustices, and much less for building true, lasting peace, based on justice and equal rights for all.

Also, after all these years we can state the following:

 • from domestic and foreign officials in charge of implementing the Agreement there was a lack of necessary political, juristic and material assistance for the return and sustainable stay of several hundred thousand local Catholics – mostly members of the constituent (at least on paper!) Croatian people;
 • almost the entire Catholic population in one half of the country – in the Republika Srpska entity – is eradicated, and in the other half, in the Federation of BαH entity, it is continuously declining, mainly due to the departure of young people and entire families – mostly due to crime, corruption, political selfish outwitting in the country and modest evaluation of professional work.

The presence of international representatives and institutions during all post-war years, due to their insufficient effectiveness in terms of the country’s progress towards stable peace and inclusion in desirable European integration, necessarily force us to the question: What is the intention with this country, its peoples and inhabitants?

 1. Once again, in the name of generally accepted principles of international conventions, we demand – especially from the representatives of the signatory states and witnesses of the Dayton Agreement, together with domestic political officials – who have a crucial role in building lasting just peace and desirable overall development of our country – that they will finally more resolutely than before – work on a just and purposeful internal organization of the country. This organization should be tailored to all three of its constituent peoples, national minorities and each of its citizens, and especially those who are the weakest and those who are most damaged during the war and post-war period. This organization must be accompanied by the enactment of just laws that will ensure real respect for all individual and collective rights, without the possibility of domination of the stronger or more numerous, and enable the correction of all old and the prevention of new injustices.

The Catholic Church in Bosnia and Herzegovina will continue to strive – consistently and tirelessly – to fulfill its duty received from its Supreme Leader – the Pope and its promise given 25 years ago – “to help in the realization of all constructive and enforceable solutions in establishing true peace on the territory of our Bishops’ Conference, that is on the territory of the whole of Bosnia and Herzegovina”.

In Sarajevo, November 20, 2020

Vinko Cardinal Puljić
Archbishop Metropolitan of Sarajevo
President of Bishops’ Conference of Bosnia and Herzegovina

Mons. Tomo Vukšić
Archbishop Coadjutor of Sarajevo
Apostolic Administrator of the Military Ordinariate of Bosnia and Herzegovina

Mons. Franjo Komarica
Bishop of Banja Luka

Mons. Petar Palić
Bishop of Mostar-Duvno
Apostolic Administrator of Trebinje-Mrkan

Mons. Marko Semren
Auxiliary Bishop of Banja Luka

Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina
___________________________________________

C H I A M A T A
ai firmatari e testimoni dell’Accordo di Dayton e a tutti i responsabili
della sua attuazione in occasione del suo 25° anniversario

ADOPERATEVI FINALMENTE IN MODO PIÙ DECISIVO
INTORNO ALLA COSTITUZIONE DI UNA PACE GIUSTA

 1. Sono passati 25 anni da quando la Comunità Internazionale, guidata dagli Stati Uniti, ha imposto a tre popoli e ai membri delle minoranze nazionali in Bosnia-Erzegovina l’Accordo Quadro Generale per la Pace, anche conosciuto come l’Accordo di Dayton. Questo Accordo, infatti, ha fermato la guerra durata per anni, ma esso non ha creato una pace stabile e giusta.

In pratica non ha reso possibile:

 • un’uguaglianza tra membri di tre popoli e minoranze nazionali sull’intero territorio del Paese;
 • un ritorno garantito e sostenibile ai molti esiliati e rifugiati;
 • un risarcimento della proprietà distrutta e derubata ai numerosi cittadini e alle comunità religiose nel Paese.

Purtroppo, durante tutti questi 25 anni, l’Accordo ha reso possibile di mantenere e sostenere i conflitti reciproci – con altri mezzi – soprattutto tra politici, avvocati, rappresentanti dei media e nel campo dell’educazione delle generazioni giovani, con molteplici effetti dannosi per i cittadini e per la società intera del nostro Paese.

 1. Noi, membri della Conferenza Episcopale di Bosnia ed Erzegovina, cittadini di questo Paese, consideriamo come un nostro obbligo morale contribuire, in modo costruttivo, al bene comune di tutti i suoi abitanti. E come rappresentanti ufficiali di tutti i cattolici del Paese, abbiamo un ulteriore dovere di eseguire il mandato, ricevuto dal Santo Papa Giovanni Paolo II. a Sarajevo 1997:
 • predicare il rispetto per tutti senza eccezioni;
 • sviluppare il reciproco perdono delle colpe come un presupposto della crescita nel vivere con buona creanza e gentilezza;
 • lottare con atti d’amore nella cooperazione alla promozione del bene comune;
 • alzare la voce profetica ed indicare alle violenze;
 • svelare le ingiustizie;
 • chiamare il male con il suo vero nome;
 • difendere i fedeli e le comunità a noi affidate con tutti i mezzi legittimi – specialmente dall’intimidazione e
 • non lasciarsi intimorire da nessun potere di questo mondo.

È anche nostro dovere “con un dialogo, perseguito con perseveranza e in profondità, mantenere rapporti, con i fratelli ortodossi e con gli altri fratelli cristiani” e “incontri di comprensione con i seguaci dell’Islam”, di altre religioni e credenze, e tutto a favore della “costruzione di una convivenza pacifica nel reciproco rispetto dei diritti di ogni singolo e di ogni popolo“.

Noi abbiamo costantemente svolto la pratica della manifestazione pubblica durante gli anni della guerra e del dopoguerra. Per quanto riguarda l’Accordo di pace di Dayton, nella nostra “Lettera aperta” dell’8 dicembre 1995, abbiamo anche espresso le seguenti preoccupazioni ai suoi firmatari e testimoni:

“Quest’Accordo di pace… invece della tanto desiderata pace, introduce nuovi inquieti e dubbi riguardo al ritorno [della gente alla sua dimora] e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che includono i diritti religiosi ed etnici e le libertà di tutti gli abitanti della Bosnia ed Erzegovina. In qualità di vescovi dei fedeli cattolici, il cui futuro è anche oggetto di questo Accordo, ci aspettiamo giustamente che tutti i fattori e le istituzioni responsabili, sia internazionali che nazionali – che hanno partecipato alla creazione di questo Accordo di pace per la Bosnia ed Erzegovina, si impegnino risolutamente a correggere le ingiustizie e raggiungere la più giusta pace possibile per tutti i pacifici abitanti di questo Paese “.

 1. Ora, dopo 25 anni, dobbiamo affermare con dolore e giustificata disapprovazione che questo Accordo, purtroppo, negli ultimi anni, è stato usato più come giustificazione e alibi per preservare e legittimare varie ingiustizie passate e nuove, e molto meno per costruire pace vera e duratura, basata sulla giustizia e sui diritti uguali per tutti. Inoltre, dopo tutti questi anni possiamo affermare quanto segue:
 • da parte dei funzionari politici nazionali e stranieri, incaricati per l’attuazione dell’Accordo, mancava l’assistenza politica, legale e materiale necessaria per il ritorno e il soggiorno sostenibile di diverse centinaia di migliaia di cattolici locali – maggior parte dei membri del popolo croato costituente (almeno sulla carta!);
 • Quasi l’intera popolazione cattolica in una metà del Paese – nell’entità della Repubblica Serba (Republika Srpska) – è sradicata e nell’altra metà, nell’entità della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, è in continuo declino, principalmente a causa dell’esodo dei giovani e delle intere famiglie – principalmente a causa di criminalità, di corruzione, delle competizioni egoiste in astuzia nella politica nel Paese e scarsa valutazione del lavoro professionale. La presenza dei rappresentanti e delle istituzioni internazionali durante tutti gli anni del dopoguerra, a causa della loro insufficiente efficacia in termini di progresso del Paese verso la pace stabile e l’inclusione auspicabile nell’integrazione europea, ci porta necessariamente alla domanda: Che cosa si intende con questo Paese, con i suoi popoli ed i suoi abitanti?
 1. Ancora una volta, nel nome dei principi generalmente accettati delle convenzioni internazionali, chiediamo in conclusione – in modo particolare dai rappresentanti degli Stati firmatari e dai testimoni dell’Accordo di Dayton, insieme con funzionari politici nazionali – che svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di una pace giusta duratura e di un auspicabile sviluppo globale del nostro Paese – e in modo più deciso che adesso – di lavorare su un’organizzazione interna, giusta e mirata del Paese. Quest’organizzazione dovrebbe essere adattata a tutti i tre suoi popoli costituenti, alle minoranze nazionali e a ciascuno dei suoi cittadini, e in particolare a coloro che sono i più deboli e danneggiati nel periodo bellico e postbellico! Quest’organizzazione deve accompagnare l’emanazione di leggi giuste che garantiscano il rispetto reale di tutti i diritti individuali e collettivi, senza possibilità di dominio del più forte o del più numeroso, e rendere possibile la correzione di tutte le ingiustizie passate [antiche] come anche la prevenzione di nuove ingiustizie.

La Chiesa Cattolica in Bosnia ed Erzegovina continuerà a impegnarsi – in modo coerente e instancabile – di mantenere la promessa data 25 anni fa e il suo dovere, ricevuto dal suo Superiore Supremo – il Papa – di “assistere nel raggiungimento di tutte le soluzioni costruttive e applicabili per stabilire una vera pace sul territorio della nostra Conferenza Episcopale, cioè sul territorio di tutta la Bosnia ed Erzegovina”.

A Sarajevo, il 20 novembre 2020

Vinko Cardinal Puljić
Arcivescovo Metropolita di Sarajevo
Presidente di Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina

Mons. Tomo Vukšić
Arcivescovo Coadiutore di Sarajevo
Amministratore Apostolico dell’Ordinariato Militare in Bosnia ed Erzegovina

Mons. Franjo Komarica
Vescovo di Banja Luka

Mons. Petar Palić
Vescovo di Mostar e Duvno
Amministratore apostolico di Trebinje-Mrkan

Mons. Marko Semren
Vescovo ausiliare di Banja Luka

Bischofskonferenz von Bosnien und Herzegowina
___________________________________________

A U F R U F
an die Unterzeichner und Zeugen des Dayton-Abkommens
und an alle, die für seine Umsetzung verantwortlich sind
anlässlich seines 25. Jahrestages

bemühen sie sich endlich, entschlossener
– eine gerechte Friedensordnung herzustellen

 1. Es sind 25 Jahre her, seit die von den Vereinigten Staaten vorgeführte internationale Gemeinschaft drei Staatsvölker und Angehörigen nationaler Minderheiten in Bosnien und Herzegowina das Allgemeine Rahmenabkommen für den Frieden, allgemein bekannt als der Dayton-Vertrag, auferlegt hat. Dieser Vertrag hat mehrjährigen Krieg gestoppt, aber keinen stabilen und gerechten Frieden geschaffen.

In der Praxis ermöglichte er nicht:

 • Gleichberechtigung der Angehörigen von drei Staatsvölkern und nationaler Minderheiten auf dem Gebiet des ganzen Landes;
 • die garantierte nachhaltige Rückkehr für viele Vertriebene und Flüchtlinge;
 • Entschädigung für zerstörtes und geplündertes Eigentum an zahlreiche Bürger und Religionsgemeinschaften im Land.

Leider hat er in all diesen 25 Jahren ermöglicht, Konflikte auf anderer Weise aufrechtzuerhalten und zu unterstützen, insbesondere unter den Politikern, Anwälten, Medienvertretern und im Bereich der Bildung junger Generationen, mit mehreren verheerenden Auswirkungen auf die Bürger und die ganze Gesellschaft in unserem Land.

 1. Wir, die Mitglieder der Bischofskonferenz von Bosnien und Herzegowina, als Bürger dieses Landes betrachten es als unsere moralische Verpflichtung, konstruktiv zum Gemeinwohl aller seiner Bewohner beizutragen.

Und als offizielle Vertreter aller Katholiken im Land haben wir die zusätzliche Pflicht, den vom Heiligen Papst Johannes Paul II. in Sarajevo 1997 bekommenen Auftrag auszuführen:

 • den Respekt für alle ausnahmslos zu predigen;
 • gegenseitige Schuldvergebung als Voraussetzung für das Wachstum der zivilisierten Lebensweise zu entwickeln;
 • mit erwiesenen Liebesdiensten für die Zusammenarbeit um die Förderung des Gemeinwohls zu kämpfen;
 • unsere prophetische Stimme zu erheben und auf die Gewalttaten hinzuweisen;
 • Ungerechtigkeiten anzuprangern;
 • das Böse beim richtigen Namen zu nennen;
 • die uns anvertrauten Gläubigen und Gemeinschaften, mit allen rechtlichen Mitteln – insbesondere vor Einschüchterung zu schützen, und
 • sich von keiner irdischen Autorität einschüchtern lassen.

Es ist auch unsere Pflicht, “die Beziehungen zu den orthodoxen Brüdern und anderen christlichen Brüdern durch einen beständigen und gründlichen Dialog aufrechtzuerhalten” sowie die “Treffen der Verständigung mit Anhängern des Islams“ und anderer Religionen und Glaubensrichtungen, um “ein friedliches Zusammenleben in gegenseitiger Achtung der Rechte jedes Einzelnen und jedes Volkes aufzubauen”.

Die Praxis der öffentlichen Erklärungen hatten wir uns in den Kriegs- und Nachkriegsjahren konsequent angeeignet. In Bezug auf das Friedensabkommen von Dayton haben wir in unserem “Offenen Brief” vom 8. Dezember 1995 gegenüber seinen Unterzeichnern und Zeugen auch folgende Bedenken geäußert:

“Dieses Friedensabkommen … anstelle des sehr ersehnten Friedens führt zu neuen Unruhen und Unsicherheiten hinsichtlich der Rückkehr und des Schutzes der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten, zu denen auch die religiösen und ethnischen Rechte und Freiheiten aller Einwohner von Bosnien und Herzegowina gehören. Als Bischöfe der katholischen Gläubigen, deren Zukunft ebenfalls Gegenstand dieses Abkommens ist, erwarten wir zu Recht, dass alle verantwortlichen Faktoren und Institutionen, sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene, die an der Schaffung dieses Friedensabkommens für Bosnien und Herzegowina beteiligt waren, sich entschlossen dazu verpflichten, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und so einen Frieden gerecht wie möglich für alle friedlebenden Bewohner dieses Landes zu erreichen.”

 1. Jetzt, nach 25 Jahren, müssen wir mit Trauer und berechtigter Empörung feststellen, dass dieses Abkommen leider – während aller vergangener Jahren – mehr für die Rechtfertigung und Alibi für die Bewahrung und Legitimation verschiedener früherer und neuer Ungerechtigkeiten verwendet wurde und viel weniger für die Schaffung eines dauerhaften Friedens, der auf der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für alle basiert.

Nach all diesen Jahren können wir auch noch folgendes feststellen:

 • von einheimischen und ausländischen Beamten, welche für die Umsetzung des Abkommens verpflichtet waren, ist die notwendige ausreichende politische, rechtliche und materielle Unterstützung für die Rückkehr und das nachhaltige Bleiben mehrerer hunderttausend einheimischen Katholiken – hauptsächlich Mitglieder des konstitutiven kroatischen Volkes (zumindest auf dem Papier!) ausgeblieben!
 • Fast die gesamte katholische Bevölkerung in einer Hälfte des Landes – in der Entität Republik Srpska – ist ausgerottet; und in der anderen Hälfte, in der Entität Föderation Bosnien und Herzegowina ist sie kontinuierlich rückläufig, hauptsächlich aufgrund der Abwanderung junger Menschen und ganzer Familien – hauptsächlich wegen der Kriminalität, Korruption und politisch egoistischer Überlistung im Land sowie der schlechten Bewertung der beruflichen Arbeit!

Die Anwesenheit internationaler Vertreter und Institutionen während aller Nachkriegsjahre, aufgrund ihrer unzureichenden Wirksamkeit im Hinblick auf die Fortschritte des Landes auf dem Weg zu einem stabilen Frieden und seine Einbeziehung in die wünschenswerte europäische Integration veranlasst uns zwangsläufig zu der Frage: Was hat man eigentlich mit diesem Land, mit seinen Völkern und Einwohnern vor?

 1. Im Namen der allgemein anerkannten Grundsätze internationaler Konventionen fordern wir erneut – insbesondere von Vertretern der Unterzeichnerstaaten und Zeugen des Dayton-Abkommens – dass sie, zusammen mit einheimischen politischen Vertretern, die eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines dauerhaften gerechten Friedens und einer wünschenswerten Gesamtentwicklung unseres Landes haben, endlich entschlossener als bisher – an einer gerechten und zielgerichteten internen Verfassung des Landes sich bemühen. Diese Verfassung soll nach dem Maaß seiner drei Staatvölker, der nationalen Minderheiten sowie eines jeden seiner Bürgers, insbesondere jener schwächsten und im Krieg und nach dem Krieg beschädigtsten. Diese Verfassung muss von der Verabschiedung gerechter Gesetze begleitet sein, die die tatsächliche Achtung aller individuellen und kollektiven Rechte gewährleisten, ohne die Möglichkeit der Vorherrschaft der Stärkeren oder Zahlreicheren, und die Korrektur aller alten sowie die Verhinderung neuer Ungerechtigkeiten ermöglichen.

Die katholische Kirche in Bosnien und Herzegowina wird sich weiterhin – konsequent und unermüdlich – bemühen ihre Pflicht, welche sie von ihrer obersten Autorität – dem Papst, erhalten hat, und ihr vor 25 Jahren gegebenes Versprechen zu erfüllen, d.h. „dazu beitragen, dass alle konstruktiven und durchsetzbaren Lösungen für die Schaffung eines wahren Friedens auf dem Gebiet unserer Bischofskonferenz, d.h. auf dem Gebiet von ganz Bosnien und Herzegowina realisiert werden“.

In Sarajevo am 20. November 2020

Vinko Kardinal Puljić
Erzbischof-Metropolit von Sarajevo
Präsident von BK BuH, e. h.

Mons. Tomo Vukšić
Erzbischof Koadjutor von Sarajevo
Apostolischer Administrator des Militärischen
Ordinariats in Bosnien und Herzegowina ,e. h.

Mons. Franjo Komarica
Bischof von Banja Luka, e. h.

Mons. Petar Palić
Bischof von Mostar und Duvno,
apostolischer Administrator von Trebinje-Mrkanj, e. h.

Mons. Marko Semren
Weihbischof von Banja Luka, e. h.

L.K.

Najnovije

ZABRANJENA VERZIJA: Izgleda da su izbačeni dijelovi pjesme koji pozivaju na ustanak Hrvata u BiH

''Tko je izvršio pritisak na Thompsona ne znamo, no mi smo upravo dobili izrezane dijelove pjesme koja je izišla jutros, a  koji otvoreno govore...

Zaštitnik BiH: Kako je sveti Ilija postao Gromovnik?

Foto:Ilustracija   Danas, 20. srpnja slavi se blagdan svetog Ilije – zaštitnika od vatre i groma, ujedno i zaštitnika Bosne i Hercegovine. Sveti Ilija starozavjetni je prorok...

Marko Perković Thompson u prvom intervjuu nakon duge stanke: Život je nekad pjesma, a nekad ljuti boj! U najtežim trenutcima Bog je snaga

Foto:Hrvatski tjednik   Razgovarali: Ivica Marijačić i Andrea Černivec, Hrvatski tjednik Objavu da će Marko Perković Thompson nakon dvije godine ponovno stati na pozornicu i nastupiti kao...

Fra Mario Knezović: Uz hrvatsko imajte i bosanskohercegovačko državljanstvo. Rođeni van BiH prijavite se!

Foto:Screenshot/Youtube   Šokirao me podatak da se Hrvati rođeni van BiH ne prijave u Matični ured svoje općine u BiH. U jednoj apsolutno većinskoj hrvatskoj općini...

Biblijska poruka 20.7.2024. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Sveti Ilija prorok – Ilindan

Foto:Radiopostaja Mir Međugorje   Mt 12, 14-21 U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši...