PRESUDA VRHOVNOG SUDA Građani koji su svoje kredite u “švicarcima” konvertirali u euro sada MOGU TUŽITI BANKE

PRESUDA...

Udruga Franak izvijestila je u utorak javnost da je donesena presuda Vrhovnog suda po izvanrednoj reviziji, kojom je utvrđeno kako korisnici kredita u švicarskim francima, koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, što će se dokazati vještačenjem na općinskim sudovima…

Vrhovni sud, prenosi Franak, tako nedvosmisleno utvrđuje kako činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i proveo konverziju CHF kredita u kredit uz valutnu klauzulu EURO ne znači da je time izgubio pravni interes za utvrđenje da su pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne.

”Ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla, pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništetnosti naknadno nestane, osim u izuzetnim uvjetima koje propisuje čl. 326. st. 2. Zakona o obaveznim odnosima, a koji u predmetnom slučaju nisu ispunjeni (da je zabrana manjeg značaja i da je ugovor u cijelosti ispunjen)”, stoji u priopćenju udruge.

Iz Franka pojašnjavaju kako je Vrhovni sud presudio da potrošač ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju.

Vrhovni sud, uz to, presudom nedvosmisleno utvrđuje kako je pogrešan zaključak nižestupanjskih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora.

Ta presuda, i zauzeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda, znači da svi korisnici kredita koji su imali ugovorene kredite u švicarskim francima i koji su ih sukladno tzv. Zakonu o konverziji konvertirali u euro kredite, bez obzira jesu li ti krediti još u otplati ili su zatvoreni, imaju pravni interes te imaju pravo tražiti sudsko utvrđenje ništetnosti kako bi na temelju toga tražili povrat svog novca.

Franak naglašava kako zastara potraživanja za preplaćene kamate nastupa 13. lipnja 2019. pa zbog toga svi korisnici kredita moraju do toga datuma podnijeti svoje tužbe, kako dio koji se odnosi na kamate ne bi zastario, nakon čega novac koji se odnosi na preplaćene kamate više ne bi mogli potraživati.

T.H.