ZAPANJUJUĆE CIFRE: Prava manjina dovedena su do apsurda, Hrvati „ pozitivno diskriminirani”…

Sveukupno po godinama...

Ustav RH

Izvorišne osnove

Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.

Znači u preambuli  Ustava RH su izrijekom nabrojane sve nacionalne manjine koje žive u RH, da bi u čl.3 pisalo;

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Znači i u ovom članku Ustava svi su u RH jednaki i svi imaju ista prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da bi u članku 15. opet ponovljeno, ali sve to treba potvrditi još i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, potpuno nepotrebno s obzirom na prethodne članke.

Članak 15.

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.

Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.

Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor,što znači da imaju veća prava od Hrvata i to zakonodavac naziva pozitivnom diskriminacijom.

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.

Međutim i tu je promjenom kriterija etničkog udjela od 1/3 u sastavu stanovništva, dodano da jedinice lokalne samouprave mogu promjenom statuta omogućiti manjinska prava i tamo gdje ih po etničkom udjelu nikada ne bi ostvarili. I to je rezultiralo apsurdnim rezultatima da je na pr;

Uvedena dvojezičnost u gradu Puli gdje ima 70,41% Hrvata , a samo 4,43 % Talijana. Pretvoreno u brojke izgleda ovako;

zbog 2 490 Talijana, uvedena je dvojezičnost nad 50 576 Hrvata. Ista je slika i u Poreču gdje ima 74,82% Hrvata, a samo 3,23% Talijana, ili u brojkama ;

zbog 607 Talijana, uvedena je dvojezičnost nad 14 865 Hrvata.

To je sve Hrvatski Sabor izglasao!na prijedlog Hrvatske vlade! E pa svaka „im čast na očuvanju“ hrvatskog identiteta hrvatskog naroda! Strašno! I još sve to moramo debelo plaćati! Plaćati da nas se odnarođuje!

I sama Vlada u svom izvješću konstatira;

Preporuka 3: Preispitati postojeći prag i povećati napore za uvođenje ravnopravne službene uporabe manjinskih jezika u onim područjima u kojima postoji dovoljan broj govornika; ( a ne poštuje sama svoju preporuku)

https://rm.coe.int/croatiapr6-hr/168095372b

Samo pogledati postotak udjela manjina u odnosu na hrvatsko stanovništvo, 90, 42% Hrvata, 4,36% Srba, 0,42 % Talijana, a koja prava imaju?

Da bi se osiguralo praćenje izvršenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i raspodjela proračunskog novca osnovan je Savjet za nacionalne manjine.

(“Narodne novine” broj 106. od 02.07.2003.)

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Na temelju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama (“Narodne novine” broj 155/02.), Savjet za nacionalne manjine, na sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine, donio je

STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 4.

Savjet u okviru svog djelokruga:

 1. predlaže tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
 2. predlaže tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njezinom području,
 3. donosi program rada, financijski plan, završni račun i odluke o raspoređivanju sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina

Za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je utrošeno: –

 • u 2013. godini – 19.627.222,18 kuna;
 • u 2014. godini – 24.788.016,14 kuna;
 • u 2015. godini – 22.039.728,24 kuna;
 • u 2016. godini – 22.690.286,08 kuna;
 • u 2017. godini – 24.840.799,23 kuna;
 • u 2018. godini – 25.757.663,19 kuna.

MANJINE

Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2016 godini

(“Narodne novine” broj 46. od 18.05.2016.)

https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20UZPNM%20za%202015.%20i%202016._.pdf

sveukupno 2016

sveukupno za 2016

sveukupno nac manjine 2015 i 2016

Pored tih sredstava Vlada iz Proračuna izdvaja i za vjerske zajednice nacionalnih manjina

vjerske zajednice za 2016

Pored sredstava iz državnog proračuna nacionalne manjine dobiju i sredstva iz proračuna lokalne (regionalne) samouprave

Financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2016. godini iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 1. Zagrebačka županija                                                2.153.328,67 kn
 2. Krapinsko-zagorska županija                                                0,00 kn**
 3. Sisačko-moslavačka županija                                    940.357,44 kn
 4. Karlovačka županija                                                    521.693,66kn
 5. Varaždinska županija                                                  231.550,00 kn
 6. Koprivničko-križevačka županija                             398.572,29 kn
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija                               556.353,37 kn
 8. Primorsko-goranska županija                                1.039.097,13 kn
 9. Ličko-senjska županija                                                160.875,00 kn
 10. Virovitičko-podravska županija                                207.702,07 kn
 11. Požeško-slavonska županija                                       155.236,30 kn
 12. Brodsko-posavska županija                                        326.572,71 kn
 13. Zadarska županija                                                         730.846,99 kn
 14. Osječko-baranjska županija                                     1.461.301,87 kn
 15. Šibensko-kninska županija                                          768.474,88 kn
 16. Vukovarsko-srijemska županija                                 823.294,75 kn
 17. Splitsko-dalmatinska županija                                    900.675,81 kn
 18. Istarska županija                                                         1 380.566,89 kn
 19. Dubrovačko-neretvanska županija                             554.000,00 kn
 20. Međimurska                                                                     109 508,91 kn
 21. Grad Zagreb                                                                  9.270.277,34 kn

Ukupno                                                                                  22.690.286,08 kn

Napomene: *Iznos sredstava koja su vijeća i predstavnici s područja nekih županija stvarno utrošila za svoj rad je u nekim slučajevima veći, odnosno manji od naznačenih iznosa osiguranih/dodijeljenih sredstava iz proračuna jedinica samouprave.

**U Krapinsko-zagorskoj županiji, na izborima održanim 31. svibnja 2015. godine, izabrana Predstavnica srpske nacionalne manjine Krapinsko-zagorske županije za čiji je rad u županijskom proračunu za 2016. godine bilo planirano 10.000,00 kuna, koja sredstva nisu utrošena zbog neaktivnosti izabrane predstavnice.

nac.manjine 2016

Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2017.godini

https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//e-objave_dokumenti/2019//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provo%C4%91enju%20Ustavnog%20zakona%20o%20pravima%20nacionalnih%20manjina%20za%202017.%20godinu,%20iz%20djelokruga%20Ministarstva%20uprave.pdf

utrošeno nac.manjine 2017

utrošeno nac.manj.2017-1

nacionalne manjine u 2017

SRPSKO NARODNO VIJEĆE

NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH              3.747.000,00 kn

Informiranje: 1.1. Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 41,5 x 29,5 cm; 40-48 stranica po broju; crno-bijela fotografija, sve boje., naklada: 6500        3 200 000,00  kn

 1. U 2017.godini SNV je dobio 3.747.000,kn
 2. U 2018.godini  SNV je dobio 3.780.000,kn
 3. U 2019.godini  SNV je dobio 3.947.000,kn

Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2018.godini

https://ljudskaprava.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/pdf//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20Ustavnog%20zakona%20o%20pravima%20nacionalnih%20manjina%20%20za%202018.pdf

sveukupno 2018

sveukupno 2018 1

nac. manjine 2018

vjerske zajednice 2018

 Sredstva iz Proračuna RH  namijenjena  za manjine u 2019.godini

http://www.nacionalne-manjine.info/wp-content/uploads/2019/05/Odluka-2019.pdf

Za 2019.godinu Vlada nije još objavila kompletno izvješće o sveukupno utrošenim sredstvima za nacionalne manjine po ministarstvima i po jedinicama lokalne samouprave. Dostupno je izvješće Savjeta za nacionalne manjine;

Albanci                                                            813 000,00 kn

Bošnjaci                                                        2 185 000,00 kn

Bugari                                                               104 000,00 kn

Crnogorci                                                         639 800,00 kn

Česi                                                                3 201 000,00 kn

Mađari                                                           4 148 000,00 kn

Makedonci                                                       752 000,00 kn

Njemci i Austrijanci                                        770 000,00 kn

Poljaci                                                                120 000,00 kn

Romi                                                                    504 000,00 kn

Rusi                                                                      280 000,00 kn

Rusini                                                                   712 000,00 kn

Slovaci                                                              1 431 000,00 kn

Slovenci                                                               763 500,00 kn

Srbi                                                                    9 780 000,00 kn

Talijani                                                              6 915 000,00 kn

Ukrajinci                                                              709 500,00 kn

Židovi                                                                   777 357,00 kn

Sveukupno                                                     34 605 157,00 kn

SNV i NOVOSTI 2019

Srpsko narodno vijeće  dalo je kao i uvijek najveći dio Novostima, koje dobro plaćaju da izigravaju neku moralnu vertikalu i batinu prema Hrvatima.

talijani 2019

Talijani sredstva dobiju kao i Srbi, ali ne zloupotrebljavaju ih, ne  pljuju po većinskom hrvatskom narodu!

Sredstva iz Proračuna RH  namjenjena  za manjine u 2020.godini

http://savjet.nacionalne-manjine.info/wp-content/uploads/2020/04/Odluka-2020-21.04.2020-1.pdf

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE raspodijelio je sredstva za 2020.godinu;

manjine 2020manjine 2020 1

Srpsko nacionalno vijeće za huškački tjednik Novosti. Njihovi novinari i kolumnisti masno su plaćeni za huškanje protiv Hrvatske i Hrvata.

Novosti za 2020

Talijanska nacionalna manjina  izdvaja veći dio dobivenih sredstava za izdavaštvo, ali oni bar ne huškaju protiv Hrvata i hrvatske države, kao Novosti!

talijani -edit 2020

Znači da su se povećali apetiti u odnosu na 2019.godinu za      7 389 843, 00

A to nije malo, par tisuća kuna, već  za 7 389 843,00 kn

Sveukupno po godinama;

2015                             148 640 839,61

2016                             131 152 781,00

2017                             144 191 391, 85

2018                             173 155 798,54

Za četiri godina       597 140 811, 00

Nemam apsolutno ništa protiv hrvatskih građana druge nacionalnosti, dapače neka održavaju svoju tradiciju, svoje običaje, svoj jezik i kulturu, neka se ponose svojim korijenima, ali sam protiv da mi se nameće njihov jezik , pismo i kultura, da se izmišljaju kriteriji kojima dobiju veća prava, nego im po postotku udjela u stanovništvu pripada. Apsolutno sam protiv bilo kakve diskriminacije, pa i one pozitivne u odnosu na manjine!

Autor / Lili Benčik / hrvatskepravice